image banner
Tin liên quan
Giới thiệu chung về chức năng, nhiệm vụ Phòng Dân số - Chăm sóc SKSS - Truyền thông

    Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-SYT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế về việc thành lập các khoa, phòng thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

    Căn cứ vào Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình trực thuộc sở Y tế Ninh Bình.

    Căn cứ vào Quyết định số 72/QĐ-TTYT ngày 15/6/2022 của Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình về việc thành lập Phòng Dân số - Chăm sóc SKSS – Truyền thông thuộc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình.

     I. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Dân số - Chăm sóc SKSS - Truyền thông

    Phòng Dân số - CSSKSS - Truyền thông là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế Thành phố Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Trung tâm Y tế) chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Giám đốc Trung tâm y tế, tham mưu với cấp trên trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về dân số và phát triển SKSS và truyền thông giáo dục Sức khỏe trên địa bàn Thành phố Ninh Bình.

     Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế, Tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo Dân số và phát triển thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dân số - SKSS – Truyền thông từng giai đoạn, hàng năm theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của Sở y tế và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương

     Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế ban hành các văn bản triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số và phát triển SKSS - TT trên địa bàn thành phố.

    Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về dân số và phát triển SKSS- TT đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn.

     Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động về Dân số và phát triển SKSS / Truyền thông được triển khai tại địa phương, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về dân số - SKSS/ Kế hoạch hóa gia đình.

    Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ dân số xã, phường và cộng tác viên thôn, phố.

    Triển khai thực hiện các dự án dân số và phát triển trên địa bàn, khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

    Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên ngành dân số - SKSS và Truyền thông sức khỏe trên địa bàn thành phố, hỗ trợ vận hành kho dữ liệu điện tử về dân số -KHHGĐ tại các Trạm Y tế, các biểu mẫu, sổ, phiếu thu tin của cộng tác viên thôn, khu phố theo quy định.

    Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, các dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và truyền thông giáo dục Sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

     Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể

 1. Đồng chí: Hoàng Việt Cường - Trưởng phòng

  - Phụ trách chung: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm Y tế về toàn bộ kết quả hoạt động của phòng.

  - Duy trì lề lối làm việc, đảm bảo viên chức của phòng thực hiện quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử và các quy định khác do Trung tâm Y tế thành phố ban hành.

  - Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng DS-CSSKSS-Truyền thông.

  - Xử lý văn bản đến, đi và giao nhiệm vụ cho cán bộ viên chức của phòng theo từng chức năng nhiệm vụ phân công cho từng người.

  - Tham mưu cho ban Giám đốc thực hiện các Kế hoạch, chuyên môn về Thông tin – Giáo dục sức khỏe tư vấn tuyên truyền về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống vận động quần chúng tham gia các hoạt động bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Dân số và phát triển và cập nhật thông tin biến động vào kho dữ liệu, xây dựng triển khai các đợt cao điểm về truyền thông, hưởng ứng nhân các ngày lễ lớn và các hoạt động Chăm sóc SKSS và Truyền thông giáo dục sức khỏe theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

  - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác như phối hợp với các khoa, phòng trong đơn vị triển khai, thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Trung tâm Y tế  thành phố Ninh Bình giao phó.

 2. Đồng chí: Trần Thị Oanh - Viên chức

  - Phụ trách công tác: Báo cáo thống kê, nhập dữ liệu vào kho dữ liệu điện tử MIS

  - Hàng tháng có trách nhiệm thu thập báo cáo, phiếu thu tin của cán bộ Dân số xã, phường, tổng hợp, nhập dữ liệu, in báo cáo gửi theo quy định.

  - Thường xuyên hỗ trợ cán bộ dân số xã, phường về những vướng mắc khi thu thập thông tin hộ gia đình tại địa bàn.

  - Đảm bảo công tác báo cáo thống kê, kịp thời, chính xác về số sinh, số tử, đi, đến cũng như các biện pháp tránh thai giữa báo cáo tay và báo cáo trong phần mềm. theo dõi công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra của phòng.

  - Xây dựng các kế hoạch, công văn, chương trình… của phòng khi được sự phân công của trưởng phòng.

  - Tham mưu cho trưởng phòng triển khai thực hiện những công việc chuyên môn theo quy định.

  - Phụ trách công tác hành chính, phối hợp với các viên chức khác trong phòng và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy chế phối hợp với các khoa, phòng trong đơn vị khi trưởng phòng giao.

 3. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Giang - Viên chức

  - Phụ trách công tác: Thông tin - Giáo dục - Truyền thông.

  - Triển khai thực hiện các dự án, chương trình liên quan đến Thông tin - Giáo dục - Truyền thông tại Trung tâm Y tế.

  - Là Báo cáo viên các lớp truyền thông, tư vấn, nói chuyện về Dân số/ CSSKSS- Sức khỏe nói chung tại các xã, phường khi được phân công.

  - Phụ trách công việc liên quan đến truyền thông như viết bài tuyên truyền trên facebook, webside Trung tâm Y tế, băng zôn, tờ rơi, áp phích….của cơ quan.

  - Tham mưu cho lãnh đạo phòng triển khai thực hiện các công tác về truyền thông, giáo dục sức khỏe, theo dõi và làm các báo cáo thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu.

  - Theo dõi công tác thi đua khen thưởng của phòng

  - Phụ trách Đề án 818. Phối hợp với các viên chức khác trong phòng và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy chế phối hợp với các khoa phòng trong đơn vị khi trưởng phòng giao.

 4. Đồng chí: Đinh Thị Thúy Hằng - Viên chức

- Phụ trách công tác: Khám, điều trị, tư vấn Chăm sóc SKSS /KHHGĐ

- Quản lý công tác Chăm sóc SKSS thực hiện các dịch vụ Chăm sóc SKSS và KHHGĐ theo quy định của phát luật .

- Giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với trạm y tế xã, phường thực hiện chuẩn quốc gia về CSSKSS.

- Phối hợp với khoa, phòng liên quan triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực CSSKSS, bảo vệ bà mẹ trẻ em.

- Triển khai thực hiện chuyên môn kỹ thuật dịch vụ CSSKSS trên địa bàn gồm:

    + Khám điều trị các bệnh phụ khoa, bệnh lây qua đường tình dục

    + Khám thực hiện chương trình làm mẹ an toàn, quản lý thai sản

    + Thực hiện và triển khai tuyến xã, phường cung cấp dịch vụ KHHGĐ: đặt, tháo dụng cụ tử cung, thuốc tiêm, thuốc uống tránh thai…Phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản.

    + Có đầy đủ sổ sách quản lý các chỉ số về CSSKSS và đánh giá thực trạng SKSS trên địa bàn

    + Xây dựng và hoàn thành tốt kế hoạch giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y té tuyến xã, phường thực hiện chuẩn quốc gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản

    + Phối hợp với các viên chức khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện một số nhiệm vụ theo quy chế phối hợp với các khoa phòng trong đơn vị khi trưởng phòng giao.

5. Đồng chí: Đinh Thị Hiếu - Viên chức

- Phụ trách công tác : Chăm sóc Sức khỏe sinh sản/KHHGĐ

- Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kiểm tra giám sát các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em.

- Giám sát hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã, phường thực hiện theo hướng dẫn chuẩn Quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Theo dõi và làm báo cáo thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu, thực hiện việc nhập, xuất và cung cấp các phương tiện tránh thai miễn phí, tiếp thị xã hội và xã hội hóa theo quy định.

- Tham mưu cho lãnh đạo triển khai thực hiện các công tác về Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phối hợp với các viên chức khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện một số nhiệm vụ theo quy chế phối hợp với các khoa phòng trong đơn vị khi trưởng phòng giao.

Phòng Dân số - Chăm sóc SKSS - Truyền thông
 • Từ khóa :
Tiêu điểm
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ NINH BÌNH  |  Quản trị
Địa chỉ: đường 30 tháng 6, phố Phúc Trọng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Email: ttyttpnb.yt@ninhbinh.gov.vn
Điện thoại: 02293.871.152

Trưởng Ban biên tập: Bác sỹ Chuyên khoa II: Đinh Thanh Bình - Phó Giám đốc Trung tâm

Thiết kế bởi VNPT